Terapia pedagogiczna

Zajęcia pedagogiczne to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Stymulują one rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.
Kompleksowa diagnoza trudności edukacyjnych;
Badanie analizatorów

Terapia pedagogiczna:

dla dyslektyków;
dla dysortografików;
dla dysgrafików;
dla dyskalkulików;
dla dzieci niesamodzielnych;
dla tych z wadami słuchu fonematycznego;
dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania słuchowego;
dla mniej sprawnych manualnie;
dla tych, którzy mają problemy z nauką;
dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Cele zajęć:

- usprawnianie deficytów percepcyjno - motorycznych;
- rozwijanie samodzielności;
- budowanie wiary we własne siły;
- wspomaganie rozwoju psychicznego;
- podniesienie efektywności uczenia się;
- wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania;
- eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie ;
- usprawnienie zdolności koncentracji.